Page 18 - Keramick

Basic HTML Version

18
Keramický zpravodaj 29 (6) (2013)
Informace k plnému znění článků obdržíte na adrese
redakce, tel.: 224 932 884, e-mail: vtei@silis.cz
666.76 Žáromateriály
Pesčanskaja V. V., Makarova A. S., Pišak Ja. N.
Nizkocementnyj korundovyj beton s modificirovannym ma-
tričnym komponentom
(Nízkocementový korundový beton s modifikovanou
matriční složkou)
Ogneupory i techničeskaja keramika (4-5) (2013) 16-21, 4
obr., 2 tab., 21 lit.
Pří studiu této tématiky se věnovali autoři výzkumu vlivu
mechanické aktivace na tvrdnutí matriční složky nízkoce-
mentového korundového betonu. Matriční složku tvořily
dva druhy elektrokorundu s hutností 4,49 g/cm
3
a 4,51 g/
cm
3
. Mechanická aktivace byla provedena ve vibračním mlý-
nu s náplní 1:20 celkem 45 minut a to v prvním případě se
směsí obsahující 71 % elektrokorundu 4,49 a 29 % hlinita-
nového cementu Gorkal-70. V druhém případě byl použit
elektrokorund 4,51, doba vibromletí byla 50 minut a náplň
mlýnu byla 1:10; složení směsi bylo totéž. Morfologie čás-
tic elektrokorundů i připravených směsí a hydratačních pro-
duktů byla studována pomocí rentgenové difrakce, elektro-
nového mikroskopu a infračervené spektroskopie. Zkušební
vzorky betonu byly zhotoveny ze směsi 75 % elektrokorun-
du frakce 6-0,063 mm a matriční složky v množství 25 %.
Jako rozdělávací kapalina byl použit roztok tripolyfosfátu
Na se superplastifikátorem SP-1. Zkušební betonová tělíska
o hraně 50 mm byla zhotovena vibračním lisováním směsi
o vlhkosti 5,0-5,4 %. Po vytvrdnutí na vzduchu byla tělíska
odformována po 24 hodinách, vysušena 24 hod. při teplo-
tě 110 °C a vyžíhána při 1550 °C pět hodin. Tuhnutí bylo
ověřeno při vodním součiniteli matriční složky 0,2. Na be-
tonových tělískách ověřena zdánlivá hutnost, otevřená pó-
rovitost a pevnost v tlaku, vše podle ukrajinských norem.
Výsledkem práce byla potvrzena možnost použít pro ak-
tivaci matriční složky mechanickou aktivaci a touto cestou
ovládat rychlost tvrdnutí i komplex vlastností nízkocemen-
tového korundového betonu.
ISK-13-264
Le
Chlystov A. I., Gorjučinskij I. V., Vlasov A. V.
Žarostojkie betony na židkom stekle povyšennoj dolgoveč-
nosti
(Žárovzdorné betony na bázi vodního skla se zvýše-
nou trvanlivostí)
Ogneupory i techničeskaja keramika (4-5) (2013) 22-27, 6
obr., 3 tab., 5 lit.
Autoři této práce se zabývali možností použití netradič-
ních urychlovačů tuhnutí a tvrdnutí žárovzdorných a ky-
selinovzdorných betonů pojených vodním sklem. Obvykle
se jako urychlovač tuhnutí používá Na
2
SiF
6
v kombinaci se
sodným vodním sklem. Vzájemnou reakcí těchto složek do-
chází ke vzniku křemičitého gelu jako pojivé složky podle
reakce 2(Na
2
O·mSiO
2
) + 2(2m + 1)H
2
O + Na
2
SiF
6
=6NaF +
(2m + 1)Si(OH)
4
.
Předmětem studia by lo použ i t í 3CaO·SiO
2
, CaO·SiO
β
-2CaO·SiO
2
. Častým požadavkem je rovněž zvýšení elek-
trického odporu jako pozitivního faktoru, ovlivňujícího tr-
vanlivost betonu. V tomto smyslu se pozitivně projevuje
kombinace CaO·SiO
2
a hlinitanů vápenatých. K těmto ma-
teriálům možno přiřadit strusky z výroby fosforu, obsahují-
cí vysoké procento CaO·SiO
2
, dále hlinitanový cement, hli-
nitovápenatý kal vyžíhaný při teplotě nad 1000 °C. Tento
kal, jako vysocehlinitý odpad barevné metalurgie, možno
podle velikosti částic počítat k nanotechnogenním surovi-
nám. V závislosti na druhu urychlovače, jemně mletých pří-
sad a plniv mohou být na bázi vodního skla získány betony
rozličných vlastností. Publikace je ukončena technologic-
kým výrobním schematem přípravy žárovzdorného betonu
s použitím vodního skla.
ISK-13-265
Le
Namamoto N., Moriwaki K., Ogata M.
Povyšenie iznosostojkosti plit šibernogo zatvora
(Zvýšení odolnosti proti opotřebení posuvných uzávěrů)
Ogneupory i techničeskaja keramika (4-5) (2013) 62-65, 10
obr., 2 tab., 1 lit.
Desky posuvných uzávěrů se obvykle zhotovují ze žáro-
vzdornin systému Al
2
O
3
-C. v místě výtoku kovu dochází ke
zvýšenému opotřebení uzavírací desky a k ochuzení obsahu
uhlíku, což vede ke zkrácení její životnosti. K omezení to-
hoto jevu se do surovinové směsi přidávají kovové přídav-
ky nebo karbidy (B
4
C, SiC). Autoři se soustředili na kovové
přísady a na její hustotu. Struktura matrice desky se vytvá-
ří vzájemnou reakcí kovové přísady s uhlíkem přítomného
pojiva. Autoři provedli výzkum vzájemného působení mezi
materiálem desky a roztavenou ocelí a rovněž mezi kovový-
mi přísadami navzájem. Na základě těchto zkoušek vytvořili
nový materiál, jehož struktura vzniká reakcí kovových přísad
v průběhu výpalu.
ISK-13-266
Le
Žitnjuk S. V. a kol.
Osobennosti sozdanija materialov na osnove karbida krem-
nija metodom židkofaznogo spekanija (obzor)
(Zvláštnosti výroby materiálů na bázi karbidu křemí-
ku pomocí výpalu v přítomnosti tekuté fáze (přehled
literatury))
Steklo i keramika (7) (2013) 14-22, 8 obr., 8 tab., 22 lit.
Autoři popisují možnost přípravy keramiky na bázi karbidu
křemíku výpalem v přítomnosti tekuté fáze vznikající pří-
tomností modifikujících přísad eutektického složení. Zjistili,
že připravená zkušební tělíska nemají horší vlastnosti nežli
ona, připravená reakčním slinováním. Z hlediska energetic-
ké náročnosti je výpal v přítomnosti tekuté fáze významně
výhodnější. Výchozí surovinou je v tomto případě zpravidla
α-SiC v podobě nanoprášku, modifikujícími přísadami mohou
ANOTACE ZE ZAHRANIČNÍCH ODBORNÝCH ČASOPISŮ