Page 30 - Keramick

Basic HTML Version

30
Keramický zpravodaj 29 (6) (2013)
(Normě vyhovující prvková analýza karbidu křemíku
a směsí obsahujících karbid křemíku pomocí spalova-
cího analyzátoru)
Interceram-Refractories 62 (4) (2013) 268-270, 4 obr., 5
tab., 2 lit.
Prvková analýza je důležitým instrumentem pro kontrolu
jakosti širokého okruhu výrobků. Pomocí ní může být sta-
noven obsah prvků v různých materiálech včetně keramiky,
uhlí, oceli nebo zemin. Společnost Eltra GmbH (D) vyrábí
analyzátory pro stanovení obsahu C, H, N, S, o a termogra-
vimetrická zařízení pro stanovení uhlíku v různých sloučeni-
nách, jakož i kyslíku a dusíku v SiC a v materiálech SiC ob-
sahujících, odpovídající požadavkům norem. Vzhledem ke
složitosti a náročnosti těchto analýz musí být zařízení často
přizpůsobeno nebo rozšířeno další technikou např. speciální
spalovací trubicí a pod.
ISK-13-327
Le
Weigand R. a kol.
Influence of Atmosphere on Glass Melt Induced Refractory
Corrosion
(Vliv atmosféry na korozi žárovzdorniny sklovinou)
Interceram-Refractories 62 (4) (2013) 278-281, 5 obr., 12
lit.
Tuto práci věnovali autoři vlivu pecní atmosféry na vzájem-
né působení skloviny a žárovzdorniny na jejich kontaktu.
Zkoušky provedené v přítomnosti vzduchu a dusíku ukáza-
ly snížení parciálního tlaku kyslíku vlivem přítomného dusí-
ku ve stykové vrstvě, což vedlo ke snížení koroze o 4-9 %.
ISK-13-328
Le
Ma P. a kol.
Effect of Tetrabutyl Titanate on the Sintering of Natural
Magnesia
(Vliv tetrabutyltitanátu na slinování přírodního mag-
nezitu)
Interceram-Refractories 62 (4) (2013) 287-289, 5 obr., 2
tab., 6 lit.
V experimentální práci byl studován vliv přítomnosti tetra-
butyl titanátu jako přísady napomáhající slinování a zhut-
nění nízko vypalovaného přírodního magnezitu. Výsledky
výzkumu ukázaly pozitivní vliv tetrabutyl titanátu na pro-
ces slinování. Tento jev lze vysvětlit tvorbou složek s nízkou
teplotou tavení na hranici a mezi zrny a redukci zbytkové-
ho uhličitanu v krystalické mřížce magnezitu. Dřívější práce
týkající se přísady taviv jako např. SiO
2
, Al
2
O
3
, B
2
O
3
, CaF
2
,
TiO
2
a MgCl
2
vedly k reakci s MgO nebo přítomnými sekun-
dárními složkami magnezitu a tím ke snížení teploty tavení,
ale na druhé straně to znamenalo zhoršení tepelného cho-
vání výrobku.
ISK-13-329
Le
Klostermeier A.
Möglichkeiten der normgerechten Elementanalyse von
Siliciumcarbid und Siliciumcarbid enthaltenden Mischungen
mit Verbrennungsanalysatoren
(Možnosti normám vyhovující prvkové analyzy SiC a SiC
obsahujících směsí pomocí spalovacího analyzátoru)
Keramische Zeitschrift (4) (2013) 238-241, 4 obr., 5 tab.,
2 lit.
Prvková analýza je důležitým přínosem pro dodržení jakosti
mnoha výrobků. Analyzovány tak mohou být různé materi-
ály jako např. keramika, uhlí, ocel, zeminy pomocí různých
analyzátorů. Firma Eltra GmbH z Haanu (D) nabízí možnost
stanovení C, H, N, S, o a pomocí termografie stanovení uh-
líku různě vázaného, jakož i dusíku v SiC a v SiC obsahují-
cích hmotách postupy vyhovující normám.
ISK-13-330
Le
Eremin I. E. a kol.
Modelirovanie uprugoj elektronnoj poljarizacii fianita
(Modelování elastické elektronové polarizace fianitu)
Steklo i keramika (9) (2013) 22-23, 3 obr., 7 lit.
Autoři popisují metodiku modelování elastické polarizace
fianitu (kubický ZrO
2
stabilizovaný přítomností 10-33 mol.
% Y
2
O
3
). Uvádějí výsledky imitačního modelování dlouho-
vlnných optických spekter krystalů ZrO
2
a Y
2
O
3
, vstupujících
do komponentní soustavy ověřovaného umělého minerálu.
ISK-13-331
Le
666.31 Suroviny
Dubois O., Thiery D.
Lithia and Spodumene in glass
(Lithium a spodumen ve skle)
Glass International (1) (2013) 32-34, 2 obr., 3 tab., 12 lit.
Spodumen (LiAlSi
2
O
6
) používaný ve sklářském průmyslu při-
náší ekonomické i technické efekty. Je používán jako „che-
mický aktivátor“ ke zlepšení procesu tavení a rafinace sklo-
viny. Jeho aplikací dochází ke zlepšení chování skloviny při
tvarování a zlepšuje se pevnost, optické a chemické vlast-
nosti skla. Při aplikaci lithium obsahující suroviny však musí
být pozorně brán v úvahu technický a ekonomický přínos
na straně jedné a zvýšená cena vsázky na straně druhé.
Přísadou lithia dochází ke zvýšení povrchového napětí sklo-
viny. Při konstantní teplotě skloviny se významně zvyšuje
povrchové napětí se stoupajícím obsahem Li
2
O. Přísada li-
thia rovněž zvyšuje hydrolytickou odolnost skla. Přítomnost
lithia v kombinaci s dalším alkalickým oxidem vede k os-
trému poklesu elektrické vodivosti. Nejnižší elektrická vo-
divost byla dosažena při molárním poměru K
2
O-Li
2
O 0,45.
Přítomnost Li
2
O ve sklovině rovněž snižuje její viskozitu, pro-
dlužuje její zpracovatelnost a zmenšuje zmetkovitost výroby.
Zjednodušuje výrobu tvarově složitých výrobků. Významné
je použití lithia při výrobě tzv. „sklokeramiky“ systému Li
2
O-
Al
2
O
3
-SiO
2
. Aplikace spodumenu je úspornější nežli Li
2
CO
3
.
Toto se uplatňuje především u technických skel jako náhra-
da za zakázané používání PbO. Další oblastí použití je výro-
ba skleněných vláken. Výzkum byl rovněž věnován náhra-
dě B
2
O
3
lithiem při výrobě skleněných E-vláken. Přítomnost
lithia rovněž zvyšuje odolnost skla proti krystalizaci a jeho
mechanickou odolnost, což je výhodné např. pro obalové
sklo, okénka letadel, elektronická zařízení, tablety a smart-
phony.
ISK-13-332
Le
Ščipcov V. V. a kol.
Vysokomagnezialnye promyšlennye mineraly i gornye porody
Karelii v potencialnom proizvodstve ogneuporov i keramičeskich
materialov različnogo naznačenija
(Vysocehořečnaté průmyslové minerály a horniny
Karelie v potenciální výrobě žárovzdornin a keramic-
kých materiálů různého určení)