Page 40 - Keramick

Basic HTML Version

40
ZVEŘEJNĚNÉ PŘIHLÁŠKY VYNÁLEZŮ
B24D 3/14
2009-429
Best-Business a.s., Vyškov, CZ
Holemý Stanislav Ing., Vyškov, CZ
Hanykýř Vladimír Doc, Ing. DrSc., Řevnice, CZ
Keramické pojivo
Keramické pojivo určené pro výrobu korundových a karbi-
dových brousících nástrojů obsahuje 40,00 až 70,00 %
hmotn. oxidu křemičitého, 16,00 až 30,00 % hmotn. oxi-
du hlinitého, 0,40 až 3,00 % hmotn. oxidu vápenatého,
0,10 až 7,00 % hmotn. oxidu hořečnatého, 0,30 až
7,00 % hmotn. oxidu draselného, 1,00 až 12,00 %
hmotn. oxidu sodného, 4,00 až 15,00 % hmotn. oxidu
boritého. Dále obsahuje alespoň jednu přísadu ze skupiny
obsahující 0,01 až 15,00 % hmotn. oxid zinečnatý, 0,05
až 15,00 % hmotn. oxid barnatý, 0,20 až 5,00 % hmotn.
oxid lithný, 0,05 až 6,00 % hmotn. oxid zirkoničitý, 0,05
až 2,00 % hmotn. oxid titaničitý, 0,01 až 3,00 % hmotn.
oxid chromitý, 0,10 až 1,00 % hmotn. oxid železitý, 0,20
až 10,00 % hmotn. alkalický hexafluorohlinitan.
C04B 18/10
2009-52
Kulísek Karel Ing., Brno, CZ
Kulísek Karel Ing., Brno, CZ
Surovinová směs pro tepelnou úpravu popílků
Surovinová směs pro tepelnou úpravu popílků, tj. směs
klasického elektrárenského nebo teplárenského popílku
a vhodného druhu korekčního paliva je určená pro tepel-
nou úpravu popílku žíháním vlastním obsahem spalitel-
ných látek za účelem výrazného snížení obsahu spalitel-
ných látek ve výstupním produktu. Tepelně upravený
popílek je dobře využitelný jako kvalitní pucolánová přísa-
da při výrobě betonů a stavebních polotovarů používaných
při výstavbě vozovek.
PATENTY
302261
uděleno: 08. 12. 2010
AGC Glass Europe, B-1170 Brussels
(Watermael-Boitsfort), BE
Pek Alexander, Teplice, CZ
Šíp Pavel, Ždírec nad Doubravou, CZ
Štěpán Jaroslav, Světec, CZ
Způsob vytváření trvalé identifikace skleněných
tabulí a skleněná tabule, obsahující trvalé
identifikační značení
Způsob vytváření trvalé identifikace skleněných tabulí,
zejména bezpečnostního skla pro vozidla, zahrnující kroky
aplikace značky vypalovací barvou, např. smaltovou, na
VYNÁLEZY - PATENTY
(Inventions - patents)
Zpracováno podle věstníků, fondu zveřejněných přihlášek a udělených patentů
Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze.
nejméně jednu část povrchu, skleněné tabule, tepelné
zpracování skleněné tabule a jejího následného ochlazení,
spočívající v tom, že před tepelným zpracováním skleněné
tabule (1) se natiskne vrstva vypalovací barvy (6) ve formě
nejméně jednoho bloku (4) na nejméně jednu část (5)
skleněné tabule (1) mimo její obvod, následně se nejméně
jeden laserový paprsek nasměruje na blok (4) vypalovací
barvy (6), až se odstraní alespoň část vrstvy vypalovací bar-
vy (6) v požadovaných místech (7) z původního bloku (4)
vypalovací barvy (6) hluboko k povrchu skla, a poté, před-
nostně současně při tepelném zpracování skleněné tabule
(1), se zbylá vypalovací barva (6) na ní vypaluje a zatavuje
do povrchu skla tabule (1), čímž se získá tabule (1) skla
s trvalou identifikací, obsahující individuální informace
a identifikační údaje.
302263
uděleno
:
13. 12. 2010
EMHART GLASS S. A., A SWISS CORPORATION,
Cham, CH
Simon Jonathan S., Pleasant Valley, CT, US
Způsob řízení IS stroje na tvarování skla s ohledem
na optimalizaci doby taktu stroje
Způsob řízení IS stroje je založen na počítačovém mode-
lu matematického vyjádření síťového schématu podmí-
nek rozvinutého procesu tvarování láhve, kdy se pomocí
počítačového modelu stanoví optimalizovaná doba taktu
stroje pro proveditelný program a časy příslušející událos-
tem v tomto programu pro začátek přemístění každého
mechanismu a zapnutí a vypnutí každého ventilu, při-
čemž se jako vstupní parametry užijí následující hodnoty:
a) trvání pohybů mechanismů, b) trvání dílčích pohybů
alespoň jednoho z mechanismů, c) doba taktu stroje; d)
trvání procesu tvarování za tepla “N”, a kdy optimalizo-
vaná doba taktu stroje pro proveditelný program a časy
příslušející událostem v tomto programu pro začátek
přemístění každého mechanismu a zapnutí a vypnutí
každého ventilu se mohou užít k vytvoření řídicí instruk-
ce pro efektivní výrobní proces stroje na tvarování skla.
Výhodně se jako další vstupní parametr vloží čas přísluše-
jící události rozvinutého procesu tvarování láhve, kdy
začne každé přemístěn í každého mechanismu a bude
zapnut a vypnut každý ventil.
Keramický zpravodaj 27 (1) (2011)