Page 16 - Keramick

Basic HTML Version

16
Keramický zpravodaj 29 (6) (2013)
Sú to:
• tvar - daný obrysovou čiarou značky,
• veľkosť - miera kvantity značiek alebo ich
priestorového rozloženia,
• farba,
• intenzita,
• štruktúra - vnútorné grafické rozčlenenie značky,
• výplň - stiahnutá ku štruktúre značky; pomocou
farieb alebo v čiernobielom prevedení pomocou
rastru vyjadruje kvalitu značky alebo jej zložky,
• orientácia - má zmysel u značiek vyjadrujúcich
polohu nejakého objektu voči súradnicovej sieti
alebo iného objektu [1].
3. Metóda bodových značiek
Bodovými značkami sa vyjadrujú objekty zobrazené na
obr. 1, ktoré nie je možné zobraziť pôdorysne. Obvykle
platí zásada, že stred značky označuje polohu príslušné-
ho objektu v skutočnosti.
Bodové značky delenie:
• geometrické ( krúžky, štvorčeky atď.),
• symbolické (schematické obrázky, ozubené kolesá,
obrysy plodín),
• obrázkové (vyznačenie budov v orientačných plá-
noch),
• písmenkové, resp. číselné (chemické značky prvkov:
Cu, Mg a pod.).
4. Kartogram
Kartogramami nazývame jednoduché tematické mapy, kde
pre každý areál interpretujeme spravidla pomocou farby ale-
bo siete jednu výnimočne viac relatívnych hodnôt, stiahnutý
k jeho ploche. Metóda kartogramov je znázornená na obr.
2 je v tematickej kartografii často používaná. Na mapách ju
často kombinujeme s kartodiagramami za účelom súhrnné-
ho vyjadrenia relatívnych aj absolútnych údajov.
Areály sú v realite vymedzené:
• hranicami administratívnych jednotiek, napr. krajov,
okresov, obcí, mestských štvrtí, katastrov (štatistické
kartogramy),
• hranicami fyzicko-zemepisných oblastí (geografické kar-
togramy),
• hranicami ekonomických rajónov (kartogramy pre plá-
novanie),
• pravidelnou geometrickou sieťou (sieťové kartogramy),
Podľa spôsobov kartografickej interpretácie ich členíme na:
• jednoduché - vyjadrujúce jedinú charakteristiku,
• zložené - vyjadrujúce spravidla dve charakteristiky ne-
závislé na sebe,
• štruktúrne - vyjadrujúce štruktúru niektorého javu roz-
členením na jednotlivé zložky [2].
Mapa Kartogram bola vyhotovená v programe ArcView GIS
3.1. postupne: v možnostiach Legend Type (legent typ) bola
zvolená možnosť unigue value (unigue hodnoty) a v mož-
nostiach normalize by (normalizovať do) bola zvolená novo
vytvorený stĺpec; prvý stĺpec: priemerná zmena ceny harmo-
nizovaných indexov spotrebiteľských cien. Čísla doplnené
v stĺpcov sú v jednotke: milión.
5. Kartodiagramy
V stručnosti je možné kartodiagramy zobrazené na obr. 3
charakterizovať ako diagramy vložené do mapovej kostry.
Touto kostrou rozumieme hranice dlhších územných celkov
a hlavnou zásadou je to, že tieto grafy platia pre celé dele-
nia území a nevzťahujú sa k jednotlivým bodom. Diagramy
Obr. 2
Kartogram
Obr. 3
Kartodiagram. Legenda:
Ceny: priemerná zmena ceny harmonizovaných indexov
spotrebiteľských cien.
Ceny 1: harmonizované indexy spotreb.cien ročný priemer in-
dexu a rýchlosť zmeny.
Ceny 2: komparatívne cenové úrovne konečnej spotreby
v domácnostiach, vrátane nepriamych daní.
Ceny 3: cenová konvergencia medzi členskými štátmi EÚ
Variačný koeficient komparaktivnej cenovej úrovne konečnej
spotreby v domácnostiach, vrátane nepriamych daní
Obr. 1
Mapa metódou bodových značiek. Legenda: 1.
hlavné mesto, 2. kúpeľné mesto, 3. historické mesto, 4.
kresťanské mesto, 5. turistické mesto, 6. letisko, 7. his-
torické mesto