Page 17 - Keramick

Basic HTML Version

17
Keramický zpravodaj 29 (6) (2013)
je možné kombinovať s inými metódami, napr. s metódou
kartogramov. Najnovšie sa namiesto termínu ,,kartodia-
gram“ používa diagramová ,,mapa“. Kartodiagramy majú
uplatnenie v tvorbe tzv. štatistických máp. Používajú sa vo
fyzickej a vo väčšej miere v ekonomickej kartografii. Bývajú
tiež častým doplnkom geografických publikácií a rôznych
kartografických výrokov určených pre širokú verejnosť [1].
Mapa Kartodiagramu bola vyhotovená v programe ArcView
GIS 3.1. nasledovne: v možnostiach Legend Type (legent
typ) bola zvolená možnosť chart (graf) a pridané 4 stĺpce.
6. Bodová metóda
Je metódou absolútneho vyjadrenie. Spočíva v tom, že ur-
čitý okrúhly počet jednotiek nejakého javu je vyjadrený
jednou bodkou. Jedná bodka môže vyjadrovať napr. 100
obyvateľov na 10 ha plochy posiatej pšenicou. Metóda
má uplatnenie predovšetkým na mapách demografických
a ekonomicko-geografických. Hlavným problémom pri apli-
kácii tejto metódy je stanovenie veľkosti bodky a množstva,
aké má táto bodka vyjadrovať. Bodiek na mape nemá byť
ani príliš málo ani ich nesmie byť toľko aby sa zlievali dohro-
mady. Bodky majú obvykle červenú farbu. Je však možné
znázorniť aj kvalitatívnu rôznorodosť, napr. pre vyjadrenie
národnostnej štruktúry a to použitím bodiek rôznej farby,
ktoré sú vykreslené vedľa seba. Bodová metóda je znázor-
nená na obr. 4 a existuje v dvoch formách:
• malé bodky rovnakej veľkosti,
• bodky rôznej veľkosti [1].
Legenda k mape metódou bodiek:
ceny - priemerná zmena ceny harmonizovaných indexov
spotrebiteľských cien,
ceny1: harmonizované indexy spotrieb.cien ročný priemer
indexu a rýchlosť zmeny.
Mapka metódou bodiek bola vyhotovená v programe
ArcView GIS 3.1. nasledovne:
V možnostiach Legend Type (legent typ) bola zvolená mož-
nosť dot (bodka ), a možnostiach normalize by (normalizo-
vať do) boli zvolené dva novo vytvorené stĺpce. Dot legend
(dot legenda) označuje 1Dot= 0,009 (hustotu znázornenia
bodiek)
Záver
V súčasnej dobe nastal v geodézii a kartografii veľký krok
dopredu s vývojom elektroniky, kozmonautiky. Dnešný svet
už ponúka viac možností v oblasti geodézie, či už je to
v lepšom prístrojovom vybavení alebo softwarovom, alebo
samotný družicový prieskum zeme nám poskytuje plnohod-
notnejšie informácie ako tomu bolo doteraz. Tieto všetky
prostriedky nám umožňujú rýchlejšiu a presnejšiu prácu.
Projekty, na ktorých pracujeme sú vďaka týmto možnosti-
am v krátkodobejšom čase vyhodnotené a spracované do
výslednej podoby a tou sú mapy. Mapy digitálne či analó-
gové, bez ktorých sa dnešný človek a samotné odvetvia
hospodárstva a priemyslu, alebo aj úplne laický užívatelia
mnoho krát nezaobídu. v mojej práci som chcela poukázať,
že kartografia je použiteľná aj v inej sfére odvetia akou je
geodézia. s dostupnými informáciami a softwarom je po-
užiteľná kdekoľvek a v akomkoľvek odvetví. s dostupným
softwarom sa dá pracovať s veľkým množstvom akýchkoľ-
vek informácií, či sú to geodetické súradnice, fotografické
snímky, údaje DPZ alebo rôzne prevzaté údaje. s tým všet-
kým sa dá dnes v rámci kartografie rýchlo a hlavne presne
pracovať. v mojej práci som sa zamerala na tvorbu máp kra-
jiny Maďarska pomocou kartografických vyjadrovacích pro-
striedkov. Myslím si, že kartografia rovnako ako geodézia
bude mať veľký vplyv na tvorbu máp, bez ktorých sa dnešní
svet a človek nezaobíde.
Literatúra
[1] Novák V., Mudrych Z.: Kartografie a topografie, Praha:
Státní pedagogické nakladatelství (1988)
[2] Internet: http//www.arcgeo.sk [staženo 4. 10. 2008]
Prehlasujem, že článok nebol nikde inde publikovaný. Ing.
Monika Mikovčáková
Recenzent: Ing. Pavel Černota, Ph.D.
Obr. 4
Mapa metódou bodiek
Mosbuild
největší každoroční mezinárodní stavební výstava
v Evropě a Rusku.
1.-4. dubna 2014 Building & interiers, Moskva
1.-4. dubna 2014 Fenestration, Moskva
15.-18. dubna 2014 Cersanex, Moskva
www.mosbuild.com