Nejlepší výrobce stavebnin 2013

| Rubrika: Soutěže | 2296 zobrazení

Prezentace SOUTĚŽE NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2013 se uskutečnila 10. dubna na Ministerstvu průmyslu a obchodu pod heslem „Kvalitní, moderní a energeticky úsporné výrobky pro stavebnictví a ostatní průmysl".

Na úvod Prezentace Ing. Jiří Koliba, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro stavebnictví představil opatření připravené k nápravě roztříštěnosti stavebnictví a vyslovil přesvědčení, že stavebnictví má špatné období za s sebou a že vládou připravovaná opatření by se měla pozitivně projevit jak u dodavatelů stavebních prací, tak i u výrobců stavebních materiálů a surovin.

S podmínkami a organizací letošního VII. ročníku soutěže seznámil přítomné Ing. Pavel Malinský z MPO. Mimo jiné představil kategorie soutěže, kritéria posuzování přihlášených firem, postup odborné poroty, hlavní ceny a ocenění, která je možno získat a co soutěž ukázala v uplynulých 6 letech o výrobě stavebních hmot v ČR. Dále připomenul, že uzávěrka VII. ročníke 30. června letošního roku a bližší informace o kritériích soutěže lze nalézt na webových adresách:

Téma letošního ročníku soutěže je " Kvalitní, moderní a energeticky úsporné výrobky pro stavebnictví a ostatní průmysl". Soutěž v uplynulých 6 letech ukázala, že:

 • ve firmách průmyslové výroby stavebních hmot došlo k několikanásobnému zvýšení výrobních kapacit, k modernizacím a automatizacím technologických procesů, což vedlo ke zvýšení produktivity práce a k rozšíření sortimentu spolu s růstem užitných vlastností finálních výrobků;
 • firmy průmyslové výroby stavebních materiálů v Česku se řadí mezi nejmodernější závody v Evropě. Rovněž i výrobky jsou již svojí kvalitou plně srovnatelné s výrobky vyráběnými ve výrobních závodech v západní Evropě;
 • byl a je plněn cíl soutěže, představit odborné i laické veřejnosti nejmodernější výrobní provozy a závody průmyslu stavebních hmot v České republice s jejich progresivními výrobky pro stavebnictví a ostatní průmysl a ukázat, že i výroba stavebních hmot a materiálů může být ohleduplná, šetrná a přitom moderní a úsporná;
 • udělené nominace a získané tituly v soutěži vítězné firmy hojně využívají ke své propagaci a ke své prezentaci v tisku, na stavebních veletrzích a v poslední době zejména i na svých webových stránkách. Získané diplomy za nominace a tituly jsou vyvěšeny a prezentovány dále i ve výrobních závodech, firmách a na výstavních stáncích;
 • kvalitní výrobci stavebnin i v době krize z trhu neodcházejí, naopak využívají toto období pro provádění rekonstrukcí výrobních zařízení, na inovace a zlepšování celkového vzhledu výrobních areálů, budují také lepší image firmy jak účastí na veletrzích tak i přihlášením se do soutěže o nejlepšího výrobce stavebnin roku.

Hlavní bod prezentace jednotlivých vybraných firem byl uveden tím, že stavební materiály hrají důležitou roli v trvale udržitelném rozvoji skrze své energetické vlastnosti a trvanlivost, což určuje spotřebu energie budov po celou dobu jejich životnosti a že zkoumáním použití materiálů a jejich kombinací lze proto dosáhnout významných zlepšení prostředí a kvality života. Je zřejmé, že produkce stavebních materiálů, která zahrnuje také spotřebovanou energií a suroviny, má zásadní dopad na životní prostředí. Jak k těmto výzvám dnešní doby přistupují a jak je řeší firmy z oboru průmyslu stavebních hmot, je patrno z prezentací následujících 4 zástupců vybraných firem.

Za firmu Lasselsberger s.r.o. vystoupil generální ředitel Ing. Roman Blažíček, který po představení vzniku firmy, její historii a rozdělení výrobních závodů mj. uvedl, že celková kapacita výroby v současnosti pod značkami RAKO je cca 46 mil. m2 obkladů a že firma vlastní jak závody v ČR, tak i v Maďarsku, Rumunsku a Rusku. Nejstarší závod v Chlumčanech orientovaný na výrobu dlažeb má již 140 let trvání a v poslední době /v podstatě od roku 2011/ zažívá intenzivní dynamický technický a investiční rozvoj. Nově je nainstalována nejmodernější dekorační technika v podobě digitálního tisku pro velkoformátové dlaždice. Dále v tomto závodě je uplatňována technologie cut/crush pro výrobu dělených formátů a doplňků (schodovky a sokle). Dlažba z Chlumčan se vyznačuje i přesnou kalibrací u výrobků pro pokládání s minimální spárou 1,5-2 mm. Pro letošní rok firma vyvinula celkem čtrnáct nových RAKO sérií obkladů, které jsou přizpůsobeny nárokům a přáním zákazníků napříč tuzemským i zahraničními trhy. Atraktivnost kolekce podporují nové technologie (digitální tisk, cut/crush, lapování, kalibrace), především v kombinaci s formáty 20x60, 30x60, 60x60cm. Dále v prezentaci zaznělo, že série Deco vyhrála cenu v soutěži Edida v kategorii Podlaha a povrch stěn. Jedná se o prestižní mezinárodní soutěž ELLE DECO, která objevuje a oceňuje výjimečné počiny v designu. Na závěr svého vystoupení se generální ředitel Blažíček mj. kriticky vyjádřil k počínání některých zástupců dodavatelských stavebních firem, kteří na poslední konferenci ke stavebnictví veřejně prohlásili, že v současné době, kdy jediným rozhodujícím kritériem při výběrových tendrech na stavební zakázky je dosažení nejnižší ceny, je kvalita stavebních výrobků vůbec nezajímá. Je to obrovská škoda, neboť jejich firma Lasselsberger, ale i ostatní výrobci stavebních materiálů, si pomohou jejich případným exportem do zahraničí, ale např. nekvalitní plastová okna a jiné stavebniny dovezené za lacino z Polska, se musí po jejich zabudování do stavby vzápětí za krátkou dobu nákladně demontovat a nahrazovat novými výrobky.

Za BETON Brož s.r.o. jednoho z nejprogresivnějších výrobců betonových výrobků v ČR /největší výrobce na Moravě/, vystoupil majitel a ředitel firmy Libor Brož. Ve svém vystoupení představil mimo jiné historii firmy a výroby betonových výrobků /v současné době obsahuje kolem 3300 druhů betonových výrobků/, ale také prezentoval, co všechno musí a dělá pro to, aby vliv výrobní činnosti na okolní prostředí byl co nejnižší. V letošním roce firma uvádí na trh i několik novinek, které dávají betonu nečekaný rozměr. Jednou z nich je např. dlažba MAX-Modern - největší formát dlažby na českém trhu, dále stavební produkt LiCrete, který je tvořen z betonu a průhledných prvků. Tento výrobek je velmi pevný, propouští vysoké procento denního i umělého světla a dává vyniknout úžasným světelným efektům.

Za firmu ČEZ, Energetické produkty s.r.o. vystoupil Ing. Pavel Donát z technického úseku, který představil stručně historii firmy a její zaměření na nové technologie. Detailněji pohovořil o používaných a vyvíjených moderních technologiích a materiálech pro betony za využití popílků. Ukazuje se mimo jiné, že hutnosti betonu mechanicky aktivované popílky výrazně zlepšují vlastnosti zatvrdlých betonů (dlouhodobý rovnoměrný nárůst pevnosti v tlaku), že přídavkem popílku lze optimalizovat křivky zrnitosti a že náhradou popílku za slínek v cementu lze velmi dobře řídit vývoj tepla v betonu. Firma vlastní užitný vzor –„Popílkový beton s nízkým hydratačním teplem", PUV 2013-28505, ČEZ Energetické produkty, s.r.o. společně s ČVUT v Praze z roku 2013. Dále byla vytvořena v tomtéž roce i certifikovaná metodika navrhování receptur cementových kompozitů s využitím elektrárenských vysokoteplotních popílků a to ve spolupráci ČEZ Energetické produkty, s.r.o. a Vysokého učení technického v Brně. Dále byla zodpovězena i otázka ředitele odboru stavebnictví a stavebních surovin Ing. Petra Serafína, týkající se umělého kameniva za využití popílků. Firma se těmito otázkami intenzivně zabývá a rozvíjí dvě na sobě nezávislé technologie výroby umělého kameniva z vedlejších energetických produktů.

Z přizvaných hostů dále vystoupil Ing. Jiří Ludvík z technického úseku firmy Technistone, s.r.o. se sídlem v Hradci Králové. Po představení firmy, jejím vzniku a zaměření mj. uvedl, že technistone /umělý kámen/ je vysoce kvalitní materiál, který kombinuje přírodní suroviny (např. křemen) s nejnovějšími technologiemi míchání a lisování. Díky svým unikátním vlastnostem odpovídá praktickým potřebám moderních domácností. Technistone je lisován do deskoviny, která se později opracovává do požadovaných výrobků. Nabízí široké využití v interiéru i exteriéru, jak pro obytné domy, tak i pro komerční prostory. Nejčastěji to jsou: kuchyňské desky, koupelnové desky, schody, obklady, parapety, pulty, bary, fasády aj. a to v nejrůznějším barevném provedení. Firmě se v poslední době daří i exportovat výrobky do zahraničí včetně Dálného východu. Snahou firmy bude obnovit opět i vývoz do USA.

V následující diskusi vystoupil technický ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Ing. Pavel Ševčík, který připomenul současnou krizi, ve kterém se již delší dobu stavební výroba v ČR nachází. Ve svém zhodnocujícím vystoupení vyslovil mj. i obavu, že v současné době vládou prováděná pozitivní opatření k oživení a celkovému růstu stavebnictví v ČR nebude za nedlouho nikoho, kdo by je uměl zrealizovat, protože dodavatelé stavebních prací dostatek kvalifikovaných řemeslníků a vlastních pracovníků nemají a na najímané zahraniční pracovníky donekonečna spoléhat nelze. Jediným východiskem vidí zase návrat k výchově vlastních zaměstnanců přes vlastní stavební učňovská střediska. To ale bude nějakou dobu ještě trvat. I když se o tomto opatření již delší dobu hovoří, zatím není patrna iniciativa ze strany stavebních dodavatelů /s výjimkou Metrostavu/ k jeho realizování.

Dále v diskusi vystoupil Bc. Doležal z Časopisu Stavebnictví s poznatkem jak nekvalitní produkty /plastová okna, apod./ z Polska zaplavují český trh a že polští výrobci vidí v Češích zákazníky, jimž lze prodat ledasco, jestliže je to patřičně levné.

Závěr:

 • Za celkové výsledky a snahu o zachování, jak pracovních míst, tak i co nejkvalitnější výrobu stavebnin a materiálů i v době krize, patří celému odvětví průmyslu výroby stavebních hmot vyslovit uznání a poděkování.
 • Základem pro konkurenceschopnost průmyslu i stavebnictví musí být na prvním místě především kvalitní výroba a výrobky pro stavebnictví. Bez nich se žádná stavba neobejde.
 • Je ale dobré mít na zřeteli, že jen kvalitní výrobek a kvalitní technologie ještě vůbec neznamená kvalitní provedení konečného díla a to vzhledem k tomu, že zatím nejsou v dostatečném množství kvalifikované pracovní síly pro jejich konečnou realizaci.

Je účelné a prospěšné pro firmy průmyslové výroby stavebních hmot účastí v soutěži prezentovat své dobré jméno přihlášením se do VII. ročníku soutěže "NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2013".

Zpět do rubriky

Jsme členem

 • Banner
 • Banner

Naše záštita

 • Banner

Spolupracujeme

 • Banner
 • Banner

Doporučujeme