Stanovy

§ I. Úvodní ustanovení 

 1. Název: SILIKÁTOVÝ SVAZ z.s. (dále jen Svaz).
 2. Sídlo: Praha.
 3. Identifikační číslo, IČO: 45249491
 4. Svaz je zapsán u Městského souduPraze, spisová značka L 4944.
 5. Ustavující valná hromada se konala 10. března 1992.
 6. Svaz vznikl 22. dubna 1992. Trvání Svazu není časově omezeno.
 7. Svaz je reprezentantem své členské základny a je jejím koordinačním centrem. Svaz není vůči svým členům stupněm řízení a nezasahuje do jejich pravomocí.
 8. Svaz je právnickou osobou, vystupujeprávních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Členové neručí za dluhy Svazu. Zisk z činnosti lze použít pouze pro svazovou činnost včetně správy Svazu.
 9. Hospodaření Svazu se řídí platnou legislativou, stanovami a usneseními valné hromady a představenstva. Hlavní příjmy Svazu tvoří především členské příspěvky, dotace, granty a dary, které jsou doplněny o příjmyvedlejší hospodářské činnosti spočívající v podnikání podporující účel a činnost Svazu.
 10. Právo podepisovat se jménem Svazu má předseda a první místopředseda, každý samostatně.

 § II. Účel Svazu 

 1. Vystupovat ve prospěch zájmůpotřeb silikátového průmyslu a navazujících oborů. 
 2. Ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republikycílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj silikátového průmyslu.
 3. Definovat, reprezentovat, podporovat a prosazovat oprávněné a společné zájmy svých členů s cílem vytvářet vhodné podnikatelské a zaměstnavatelské prostředí.
 4. Účastnit se řešení problémů, které se přímo nebo nepřímo dotýkají silikátového průmyslu.tomu organizovat a zajišťovat příslušné aktivity, koordinovat, doporučovat, přijímat a prosazovat opatření.
 5. Podílet se na tvorbě zákonů a dalších právních předpisů včetně technických norem, které ovlivňují silikátový průmysl. Podávat k tomu odpovídající návrhy a prosazovatrealizaci, usilovat o zjednodušení a sjednocení příslušných předpisů včetně snížení administrativní zátěže podnikatelů.
 6. Propagovat silikátový průmysl jako perspektivní obor a napomáhat oborovému školství a vzdělávání.
 7. Zastupovat své členynárodních a mezinárodních orgánech, institucích a expertních komisích. 

§ III. Činnost Svazu 

 1. Vytváří pozitivní povědomí veřejnosti informováním o činnosti Svazu jako instituci, která zastupuje, prosazuje a formuluje zájmy svých členů, systémově je ovlivňuje jak účastí ve veřejné diskusi, tisku a odborných časopisů, tak předkládáním vlastních návrhů, intervencí do politicko-hospodářských rozhodnutí a to na národní a mezinárodní úrovni.
 2. Podporuje činnost svých členů prostřednictvím široké nabídky služeb v oblasti informační, analytické i technicko-organizační, koordinuje přístup svých členů k řešení problémů a vytváření jejich společných názorů, organizuje výchovnou, vzdělávací a poradenskou činnost, podporuje inovační procesy a projekty v oblasti výzkumu, vývoje a podnikání.
 3. Iniciativně se podílí na tvorbě a zdokonalování zákonů a dalších právních předpisů, které ovlivňují podnikánísilikátovém průmyslu. Podává k tomu odpovídající návrhy a prosazuje jejich realizaci, usiluje o zjednodušení a sjednocení příslušných předpisů včetně snížení administrativní zátěže podnikatelské sféry.
 4. Definuje, reprezentuje, podporuje a prosazuje zaměstnavatelské, podnikatelské a profesní zájmy svých členů v dialogu s oběma komorami Parlamentu České republiky a vládou České republiky, odbory, politickými stranami, orgány státní a veřejné správy, iniciativami, hnutími apod. na národní a mezinárodní úrovni.
 5. Zajišťuje pro své členy potřebné informacepodnikatelské, zaměstnavatelské a profesní sféry.
 6. Podporuje učňovské, střední a vysokoškolského vzděláváníoboru včetně celoživotního vzdělávání dospělých. Zasazuje se o zvýšení autority a prestiže povolání v silikátovém průmyslu.
 7. Pořádá a organizuje konference, semináře, přednášky, veletrhy, soutěže, ankety, prezentace nových technologií a materiálů a další podobné akce zaměřené na problematikusilikátovém průmyslu. Prezentuje své členy na vybraných veletrzích, výstavách, konferencích a odborných seminářích v tuzemsku i v zahraničí, organizuje společné veletržní expozice a podílí se na doprovodných programech.
 8. Vystupuje ve prospěch odborných zájmůpotřeb silikátového průmyslu, zvyšuje jeho odbornou úroveň, zejména činností expertních komisí, publikačními a vzdělávacími aktivitami. Za tímto účelem vydává vlastní informační zpravodaj, publikace, digitální nosiče a provozuje internetové stránky.
 9. Zastupuje zájmy svých členů v mezinárodních podnikatelských a zaměstnavatelských spolcích a plní povinnostitoho vyplývající. Napomáhá navazovat přímé styky našich a zahraničních podnikatelských subjektů např. organizováním podnikatelských misí.
 10. Spolupracujedalšími zaměstnavatelskými, podnikatelskými i profesními organizacemi působícími v České republice.
 11. Sleduje světové trendy i rozvoj silikátového průmyslu, z dostupných údajů analyzuje stav odvětví, hlavních komoditních skupin a získané poznatky využívá při své analytické činnosti. Poznatky popularizuje a rozšiřuje tak, aby mohly být členy Svazu účelně využívány pro jejich současnou i budoucí orientacioboru a problematice. 

§ IV. Členství 

 1. Členství ve Svazu je dobrovolné.
 2. Členství může být řádné a čestné.rámci členství mohou být vytvořeny sekce.
 3. Řádným členem Svazu se může stát:
  1. podnikatelský subjektoblasti silikátového průmyslu a navazujících oborů
  2. právnická osoba, která nemá podnikatelský charakter, má o členství zájem a jeho členství bude Svazu ku prospěchu (např. škola)
  3. organizace, která má zájem o členství a jeho členství bude Svazu ku prospěchu (např. spolek).
 4. Čestným členem se může stát osobnost, která se významně podílí či podílela na rozvoji nebo činnosti Svazu popř. na rozvoji silikátového průmyslu. 

§ V. Vznik členství 

 1. Řádné členství vzniká přijetím do Svazu představenstvem na základě přihlášky a to dnem uhrazení členského příspěvku.
 2. Na základě návrhu člena Svazu představenstvo rozhodne usnesením o propůjčení čestného členství, které je bezplatné.
 3. Členské příspěvky se řídí směrnicí, kterou schvaluje valná hromada.
 4. Dokladem o členství ve Svazu je Certifikát členství.
 5. Kdo se uchází o členství ve Svazu, projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem Svazu.
 6. Seznam členů je veřejný a je zpřístupněn na internetových stránkách Svazu. Zápis provede Svaz na základě informací uvedenýchpřihlášce. Výmaz zápisu Svaz provede bez zbytečného odkladu po zániku členství.  

§ VI. Zánik členství 

 1. Členství ve Svazu zaniká vystoupením nebo vyloučením.
 2. Členství zanikne, pokud člen nezaplatí členský příspěvek anipřiměřené lhůtě určené Svazem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn.  
 3. Vystoupením na základě žádosti člena, ve které není nutné uvádět důvody a to dnem doručení do sekretariátu Svazu. Sekretariát potvrdí přijetí žádosti.
 4. O vyloučení člena rozhoduje představenstvo na základě zjištění, že člen závažně porušil povinnost vyplývajícíčlenství a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu. Za závažné porušení se považuje např. nezaplacení služeb 60 dnů po termínu splatnosti i přes upomínku, poškození jména Svazu nebo nerespektování rozhodnutí orgánů Svazu. Rozhodnutí o vyloučení v písemné formě se doručí vyloučenému členu.  
 5. Čestné členství odebírá představenstvo usnesení
 6. případě zániku členství nemá člen majetková ani jiná práva vůči Svazu.

§ VII. Práva řádných a čestných členů 

 1. Řádný člen má zejména právo:
  1. volit a být volen do orgánů Svazu
  2. být informován o činnosti Svazu
  3. účastnit se činnosti Svazu, přispívat iniciativními návrhy
  4. účastnit se zasedání valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat vysvětlení k záležitostem týkajících se Svazu, uplatňovat návrhy a protinávrhy, být seznámenvýsledkem hospodaření a stavem finančních prostředků Svazu
  5. využívat služeb Svazu
  6. používat jako referenční a propagační argument označení "Člen Silikátového svazu" a logo
 2. Řádný člen má za povinnost:
  1. spolupracovat na plnění poslání Svazu
  2. dodržovat stanovy včetně vnitřních předpisů Svazu
  3. respektovat rozhodnutí přijatá orgány Svazu
  4. platit členské příspěvky a za služby včas a ve správné výši
  5. informovat orgány Svazu o své činnosti v souvislostijeho členstvím ve Svazu
  6. prosazovat a vysvětlovat na veřejnosti stanoviska Svazu, pokud vystupuje jménem Svazu
 3. případě neplnění členských povinností a to ani po výzvě k nápravě, má představenstvo pravomoc omezit práva řádného člena až do doby sjednání nápravy.
 4. Čestný člen může být volen do orgánů Svazu, a pokud se tak stane, je na něho pohlíženo jako na řádného člena.ostatních případech se může na základě pozvání účastnit jako host valných hromad, jednání orgánů a expertních komisí s hlasem poradním. 

§ VIII. Orgány Svazu 

 1. Nejvyšším orgánem je valná hromada.
 2. Statutárním kolektivním orgánem je představenstvo.
 3. Každý člen Svazu nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu Svazu pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů Svazu.

§ IX. Valná hromada  

 1. Valnou hromadu svolává k zasedání představenstvo jedenkrát v kalendářním roce.
 2. Zasedání valné hromady se svolá vhodným způsobem 30 dnů před jeho konáním. Pozvánka musí obsahovat místo, čas a pořad zasedání.
 3. Valná hromada je schopna usnášet se za účasti většiny členů Svazu. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení, každý člen má jeden hlas. Hlasuje se aklamací, pokud není rozhodnuto jinak.
 4. Podklady k zasedání zajišťuje představenstvo a řádným členům je zprostředkuje prostřednictvím mailové pošty nebo svých internetových stránek minimálně 14 dnů před konáním zasedání.
 5. Představenstvo má za povinnost svolat zasedání valné hromady také z podnětu alespoň třetiny členů Svazu.
 6. Valná hromada:
  1. určuje hlavní zaměření Svazu
  2. rozhoduje o změně stanov
  3. schvaluje výsledek hospodaření
  4. hodnotí činnost představenstva
  5. rozhoduje o zrušení Svazu s likvidací nebo o jeho přeměně
  6. volí a odvolává členy představenstva
  7. schvaluje volební řád
  8. schvaluje odměny pro členy představenstva
  9. schvaluje rozpočet na kalendářní rok
  10. schvaluje členské příspěvky
  11. rozhoduje o dalších otázkách, které si vyhradila k rozhodnutí
 7. Zasedání valné hromady:
  1. Valné hromadě předsedá a zasedání řídí předseda Svazu, v jeho nepřítomnosti představenstvem pověřená osoba. Předsedající valné hromady zajistí sepsání prezenční listiny, ve které musí být vedle názvu člena uvedeno jméno účastníka a podpis přítomného.
  2. Prezenční listinu, jejíž součástí jsou plné moci účastníků v případě, že se zasedání nebude účastnit statutární zástupce člena, potvrzuje svým podpisem předsedající valné hromady, který vyhlásí, zda je zasedání usnášeníschopné.
  3. Když je zasedání usnášeníschopné předsedající valné hromady navrhne zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a odpovídající počet skrutátorů. Z jednání se pořizuje přehled usnesení a zápis, který obsahuje místo, dobu konání, popis projednávaných bodů programu, rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování (schváleno – neschváleno, v případě rovnosti je rozhodující hlas předsedajícího valné hromadě). Představenstvo zabezpečuje vyhotovení přehledu usnesení a zápisu do 30 dnů od ukončení zasedání a vhodným způsobem je doručí všem členům. Dokumenty podepisuje předsedající valné hromady a zapisovatel, správnost potvrzují ověřovatelé. Dokumenty z valných hromad se archivují po celou dobu trvání Svazu a jsou k nahlédnutí v sekretariátu Svazu.
  4. V případě, že valná hromada není usnášeníschopná, předsedající vyhlásí náhradní valnou hromadu, která bude začínat 30 minut od té původní. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná za libovolného počtu členů. 

§ X. Představenstvo

 1. Představenstvo je kolektivním statutárním orgánem Svazu. Řídí činnost Svazu a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu Svazu.
 2. Představenstvo má 3 členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období člena představenstva je čtyřleté, výkon funkce však neskončí dříve, než je zvolen nebo kooptován jiný člen představenstva. Opětovná volba je možná.  
 3. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a prvního místopředsedu. Členství v představenstvu je nezastupitelné. Opětovná volba je možná.
 4. V případě, kdy počet členů představenstva z důvodu osobní rezignace, smrti, ukončení členství ve Svazu nebo odvolání klesne pod polovinu má představenstvo povinnost kooptovat další členy. Nejbližší valná hromada následně potvrdí kooptované nebo do představenstva zvolí jiné kandidáty.
 5. Předseda svolává představenstvo minimálně 2x ročně, v případě potřeby častěji. Představenstvo je povinno se sejít do 14 dnů požádá-li o to předsedu kterýkoliv člen představenstva.
 6. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomnýchdobě usnášení. Každý člen má jeden hlas. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy Svazu, v jeho nepřítomnosti hlas prvního místopředsedy.
 7. Představenstvo může zřizovat stálé nebo krátkodobé expertní komise. Členové těchto komisí nemusí být jenomřad členů Svazu.
 8. Představenstvo rozhoduje o přijetí a vyloučení člena. Má právo omezit práva člena. Propůjčuje a odebírá čestné členství.
 9. Představenstvo svolává valnou hromadu, připravuje podkladyzasedání, návrh rozpočtu, směrnici členských příspěvků a další dokumenty spojené s výkonem orgánu. Předseda předkládá Zprávu o činnosti Svazu a první místopředseda Zprávu o hospodaření svazu včetně kontroly plnění usnesení valné hromady.
 10. Představenstvo je oprávněno k uzavírání písemných smluv s jinými subjekty v souladu se stanovami a platnými právními předpisy.
 11. Představenstvo je oprávněno zřizovat právnické osoby podnikatelského charakteru za účelem vytváření finančních zdrojů pro Svaz.
 12. Představenstvo odpovídá za správnost hospodaření s finančními prostředky Svazu včetně vedení účetnictví.
 13. Z jednání představenstva se pořizuje zápis a přehled usnesení. Oba dokumenty obdrží do 10 dnů všichni členové představenstva.
 14. Mezi zasedáními představenstva řídí činnost Svazu předseda.
 15. Na základě rozhodnutí představenstva se Svaz může stát členem jiného
 16. Představenstvo jmenuje a odvolává zástupce Svazukomisích nebo orgánech právnických osob, jejichž je členem nebo s nimi úzce spolupracuje.
 17. Představenstvo plní další úkoly, které jsou mu dány valnou hromadou a stanovami Svazu.

§ XI. Sekretariát Svazu 

 1. Představenstvo může zřídit pro zajištění poslání a činnosti Svazu profesionální aparát – sekretariát.
 2. Úkolem sekretariátu je zajišťovat:
  1. činnosti a poslání Svazu po stránce administrativní, technické, organizační a odborné 
  2. řádný chod orgánů a komisí Svazu
  3. správu majetku Svazu
  4. činnosti, které Svaz vykonává na základě smluvního vztahu nebo pověření
 3. V čele sekretariátu je tajemník, který ho řídí a odpovídá představenstvu za jeho činnost. Je jmenován a odvoláván představenstvem a je přímo řízen předsedou. Zúčastňuje se jednání orgánů a dle potřeby expertních komisí Svazu. Funkce tajemníka je slučitelnáfunkcí člena představenstva.
 4. Tajemník je oprávněn zastupovat Svazu samostatně ve věcech a úkonech, ke kterým je zplnomocněn předsedou Svazu. 

§ XII. Povinnost mlčenlivosti

 1. Členové představenstva, expertních komisí a pracovníci sekretariátu mají za povinnost zachovat mlčenlivost o údajích, které nabudousouvislosti se svojí činností ve Svazu. 

§ XIII. Zrušení Svazu

 1. Valná hromada rozhoduje o zrušení Svazu nebo o jeho přeměně.
 2. Svaz se zruší s likvidací. Za přeměnu je považována fúze nebo rozdělení spolku.
 3. Ze zákonných důvodů může o zrušení Svazu rozhodnout soud. 

§ XIV. Závěrečná ustanovení

 1. Stanovy nabývají platnosti dnem schválení valnou hromadou.
 2. Tyto stanovy zcela nahrazují stanovy schválené valnou hromadou 24. dubna 2014.
 3. Náležitosti Svazu, které nejsou ve stanovách uvedeny, se řídí příslušnými zákony.
 4. Schválené změny stanov nebo změny zapsaných údajů ve veřejném rejstříku oznamuje předseda tomu, kdo veřejný rejstřík vede bez zbytečného odkladu.

Schváleno na valné hromadě Svazu, v Praze dne 25. listopadu 2015.

 

Jsme členem

 • Banner
 • Banner

Naše záštita

 • Banner

Spolupracujeme

 • Banner
 • Banner

Doporučujeme